BÀI TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG - PHẦN 2

BÀI TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG - PHẦN 3

http://bai-tap-tin-hoc-van-phong-phan-3

Bài 17: Xử lý dữ liệu trong bảng biểu

 

Mã môn

Tên môn học

Bắt buộc

TCBB theo HK

ĐVHT

Số tiết

HỌC KỲ 1

ENG 101

Kỹ năng tiếng I

x

 

20

400

VIE 101

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin

 

x

7.5

112

VIE 107

Tin đại cương

 

x

4

60

HỌC KỲ 2

ENG 102

Kỹ năng tiếng II

x

 

20

400

VIE 103

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

x

7.5

112

VIE 107

Tin học đại cương

 

x

4

60

ECO 302

Kinh tế vĩ mô

x

 

5

75

FIN 301

Quản trị tài chính

x

 

5

75

 

STT

Thời gian

Nội dung

Tuần làm việc thứ

 

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

1

Xây dựng đề cương nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thu thập tài liệu nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Xây dựng phiếu hỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Bài 18: Soạn mẫu KQHT và tính điểm trung bình cộng vào những ô ? sâu đây:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH XẤT SẮC                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 468/QB-ĐHXS                                           HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC CHỨNG NHẬN

 

Họ và tên: Đào Thị Nhung

Ngày tháng năm sinh: 12/01/1988                       Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi sinh: Hồ Chí Minh                                            Ngành đào tạo:CNTT

Môn học

CC

Điểm 1

Điểm 2

Điểm 3

TBC

1. Công nghệ phần mềm

7.3

8

9.1

8.5

8.23

2. Lập trình hướng đối tương

8.3

8

8.4

6.3

7.75

3. Thuật toán và lập trình

8.8

8

8.7

7.2

8.18

4. Hệ thống thông minh

8.5

8

8

9.5

8.5

 

Kết quả thi cuối khóa      Mạng:8             Bài tập lớn: 7.5          Công nghệ phần mềm:8.5

Kết quả khóa luận TN    Điểm trung bình toàn khóa: 7.71       Xếp loại: Khá

Trưởng khoa                                                                               T/L Hiệu trưởng

 

Bài 19: Bảng biểu và công thức, sắp xếp

a, Giả sử ta có bảng số liệu sau:

TT

Họ và tên

Lương

Phụ cấp

Thực lĩnh

1

Nguyễn Quang

120000

500000

620000

2

Trần Mạnh

170000

350000

520000

3

Nguyễn Đức

90000

200000

290000

4

Nguyễn Xuân

80000

100000

180000

5

Nguyễn Thị

70000

100000

170000

 

Tổng Cộng

530000

1250000

1780000

 

b. Bảng điểm tổng kết lớp THCS

TT

Họ và tên

ĐTB HK1

ĐTB HK2

ĐTB cả năm

3

Nguyễn Đức

6.5

6.5

6.5

1

Nguyễn Quang Anh

5.5

8.5

7

5

Nguyễn Thị

10

4.0

7

4

Nguyễn Xuân

9.0

7.5

8.25

2

Trần Mạnh

7.0

3.5

5.25

 

Tổng Cộng

7.6

6

6.8

 

Bài 20: Soạn thảo mẫu văn bản sau.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH XẤT SẮC                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP

                             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒ CHÍ MINH

                                    CHỨNG NHẬN

Anh/ Chị:

Sinh ngày:                        Nơi sinh.......

Mã số sinh viên:.........................................................................................

Tại lớp:............................................. Khoa:

Điểm trung bình:..................... Hạnh kiểm.......................... Xếp loại:.............

Điểm trung bình chung của cả năm học 2009 – 2012:..............................

                                                                    Hồ Chí Minh, ngày       tháng  năm 2019

                        TRƯỞNG KHOA                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

 

Bài 22: Soạn thảo mẫu văn bản sau.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIN HỌC QUỐC TẾ

TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 3x4

 

 
  Text Box: Ảnh 3x4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:00123/CCTH

Ngày vào sổ:……

 

 

CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

CHỨNG CHỈ

TIN HỌC ỨNG DỤNG

 

 

Họ và tên: ......................................................

Sinh ngày: ......................................................

Tại: ......................... Học lớp...................................

Khóa thi ngày: 01/12/2010

Xếp loại:

 

 

 

 

 

Hồ Chí Minh, ngày...... tháng......... năm 2020

GIÁM ĐỐC

 

 

Chương 5: Hoàn tất tài liệu

Bài 31: Dùng chứng năng Header and Footer và page number để định dạng cho văn bản sau như hình sau:

Header: Bài tập thực hành Microsoft Word 2010

Đánh số trang: Trang số/ Tổng số

Nội dung: Không bắt buộc phải như hình minh họa

 

Chương 6: Trộn văn bản (Mail Merge)

Bài 33: Dùng chức năng trộn văn bản để in giấy báo nhập học cho sinh viên:

  1. Soạn danh sách sinh viên trúng tuyển như sau và lưu vào file có tên “ DSTrungtuyen”

Hoten

GT

NS

SBD

KV

Toan

Hoa

Tong

Ngành

Trần Ngọc Anh

Nữ

30/09/92

A26

2NT

8.00

6.75

8.50

24

404 – Tài chính

Phạm Ngọc Bích

Nữ

28/10/92

A152

1

7.00

6.75

4.50

19

404-Kế toán

Nguyễn Linh Chi

Nam

06/04/91

A181

1

6.00

7.75

6.50

21.5

404-Khoa học máy tính

Nguyễn Chiến

Nữ

12/08/92

A205

2NT

7.00

7.00

5.25

20

404-Tài chính

Nguyễn Chính

Nam

27/09/91

A213

2NT

6.50

7.00

7.00

21

404-Quản trị kinh doanh

Nguyễn Chung

Nam

04/11/91

A216

2

6.00

4.50

6.50

18

404-Tài chính

Nguyễn Chưởng

Nữ

22/07/92

A222

2NT

7.50

7.75

6.50

22

404-Tài chính

Đoàn Cao Cường

Nam

01/01/93

A243

2

7.50

5.50

5.75

19.5

404-Khoa học máy tính

Đào Văn Dịnh

Nam

06/04/92

A258

2

6.75

3.75

3.75

15.5

404-Kế toán

Đỗ Thùy Dương

Nữ

15/03/92

 A 330

2NT

6.00

7.25

6.25

20.5

404-Quản trị kinh doanh

Hoàng Thị Giang

Nữ

11/05/91

A389

1

7.25

8.75

9.00

25

404-Khoa học máy tính

Lê Hồng Hảo

Nữ

08/05/88

A473

2NT

6.00

7.50

7.00

2.15

404-Khoa học máy tính

 

 

 

Chia sẻ