Bài tập Tin Học Văn Phòng - Phần 2

BÀI TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG - PHẦN 2

http://Bai-tap-tin-hoc-van-phong-phan-2

 

Bài 6: Dùng chức năng Bullets and Numbering kết hợp với Border and Shading

Dùng chức năng Bullets and Numbering và với Border and Shading để soạn đoạn sau:

Các bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 22

 1. Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng – Phong Nhã
 2. Bác hồ người cho em tất cả - Hoàng Long, Hoàng Lân
 3. Bàn tay mẹ - Bùi Đình Thảo, Tạ Hữu Yến
 4. Bụi Phấn – Vũ Hoàng, Lê Văn Lộc
 5. Ca ngợi tổ quốc – Hoàng Vân
 6. Chiếc đèn ông sao – Phạm Tuyên
 7. Cho con- Phạm Trọng Cầu, Tuấn Dũng
 8. Dàn đồng ca mùa hạ - Minh Châu, Nguyễn Minh Nguyên

 

Tục ngư Việt Nam

v Học đi đôi với hành

v Học đâu biết đó

v Gần mực thì đen, gần đèn thì sang

v Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

CA DAO CHỌN LỌC

F Ai ơi chớ lấy học trò

F Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm

F Hay nằm thười có võng đào

F Dài lưng thời có áo chào nhà vua

F Hay ăn thời có gạo kho

F Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm

Bài 7:  Sử dụng Border and Shading để dịng dạng trang văn bản

Sử dụng chức năng Border and Shading để dịng dạng cho trang văn bản có đường viền và chữ nền (MICROSOFT) như sau:

 

 

BÀI TẬP MICROSOFT WORD

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 8: Sử dụng Multilevel List soạn thảo tài liệu như sau:

 1. Yêu cầu bìa cua tài liệu gồm những thông tin sau:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIN HỌC VĂN PHÒNG

Hà Nội, năm 2011

 

 1. Soạn thảo nội dung với yêu cầu: Nhuwngc phần trong bài để “…” hãy gõ 2 -3 dòng nội dung đề minh họa.

 

PHẦN I. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

 1. Các khái niệm cơ bản về máy tính
  1. Máy tính
   1. Khái niệm

   1. Các loại máy tính cá nhân thông dụng

  1. Phần mềm của máy tính
   1. Phần mêm hệ thống

   1. Phần mềm văn phòng

   1. Phần mềm ứng dungh

1.3 Phần cưng của máy tính

2. Windows Explorer

2.1 Khởi động Window Explorer

2.2. Taọ một thư mục con mới

2.3. Lựa chọn tệp va thư mục

3. Bài tập ứng dụng

Phần II:  Microsoft Word

 1. Các tho tác căn bản
  1. Khởi động Microsoft Word và các thành phần cua màn hình
  2. Cach ử dụng cac thanh công cụ(ToolBars)
 2. Định dạng văn bản
  1. Định dạng ky tự bằng Format/ Font
  2. Định dạng văn bản bằng Format/ Paragraph

 

Bài 9: Sử dụng Style và Bullets, Numbering soạn thảo tài liệu như sau:

Yêu cầu:

Bài gồm có 3 phần (bìa, mục lục, nội dung) Tạo bìa tương tự bài 8, với tiêu đề chính la: “Lãnh đạo va quan lý sự thay đổi ở trường phổ thông”.

 • Soạn thảo nội dung với yêu cầu: Những phần trong đề bài để …” hãy gõ 2-3 dòng nội dung để minh họa, Soạn thảo xong hãy tạo mục lục tự động cho tài liệu. Không soạn đường viền như dưới đây.

 

 1. LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

Thay đồi là quá trình vận động do ảnh hưởng, tác động qua lại của sự vật, hiện tượng, của các yếu tố bên trong và bên ngoài; thay đổi là thuộc tính chung của bất kỳ sự vật hiện tượng nào

1. Thay đổi là gì

1.1.1. Thay đổi

1.1.2. Thay đổi bao gồm cả sự biến đổi về số lượng chất lượng và cơ cấu

1.1.3. Thay đổi được nhiều ở các mức độ khác nhau

2. Thay đổi là gì

1.1.4. Thay đổi

1.1.5. Thay đổi bao gồm cả sự biến đổi về số lượng chất lượng và cơ cấu

1.1.6. Thay đổi được nhiều ở các mức độ khác nhau

3. Thay đổi là gì

1.1.7. Thay đổi

1.1.8. Thay đổi bao gồm cả sự biến đổi về số lượng chất lượng và cơ cấu

1.1.9. Thay đổi được nhiều ở các mức độ khác nhau

4. Sự cần thiết phải lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở trường phổ thông

a. Yêu cầu thay đổi

b. Mong muốn thay đổi

c. Đón nhận sự thay đổi

5. Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường phổ thông

i. Thay đổi từ bên trong

ii. Thay đổi từ bên ngoài

iii. Phân loại sự thay đổi

 1. Hoạch định sự thay đổi ở trường phổ thông

Dự báo có nhiệm vụ tìm ra hướng hoạt động và phát triển của nhà trường trên cơ sở nắm vững đường lối phát triển kinh tế - xã hội – giáo dục của Đảng và Nhà Nước, của địa phương hiểu biết thị Dự báo (số lượng, chất lượng, cơ cấu) học sinh.

 1. Dự báo sự thay đổi
 2. Xác định các mục tiêu thay đổi
 3. Xác định nhu cầu thay đổi
 1. Tổ chức thực hiện sự thay đổi ở trường ở trường phổ thông
 1. Các bước thực hiện
 2. Lựa chọn, sử dụng cán bộ phù hợp thực hiện sự thay đổi

Bài 10: Sử dụng stylw soạn thảo tiểu luận gồm có: bìa, mục lục, nội dung:

Bìa như sau:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

–—–—–—

 

 

Học viên:

Môn học:

Hướng dẫn:

Phạm Đỗ Trần Thành Đạt

Quản lý nhà trường

GS.TSKH Nguyễn Tiến Sỹ

 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 

 

 

 

Hà Nội, năm 2011

Học viên:

Môn học:

Hướng dẫn:

Phạm Đỗ Trần Thành Đạt

Quản lý nhà trường

GS.TSKH Nguyễn Tiến Sỹ

 

 


Text Box: CÔNG TÁC QUẢN LÝ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 

b. Nội dung như sau(những chỗ “…” xuống dòng và gõ 2-3 dòng nội dung để minh họa):

Phần 1: Mở đầu

  1. Nhà trường là gì?(…)
  2. Quản lý nhà trường là gì?(…)
  3. Giới thiệu về Trường Đại học Xuất Sắc (…)

Phần 2: Nội dung

  1. Thực trạng
   1. Thực trạng về xây dựng & thực thi chế định giáo dục và đào tạo (…)
   2. Thực trạng về bộ máy tổ chức và đội ngũ nhân lực(…)
   3. Thực trạng về quản lý cơ sở vật chất và thiết bị
  2. Giải pháp
   1. Thực trạng về xây dựng & thực thi chế định giáo dục và đào tạo (…)
   2. Thực trạng về bộ máy tổ chức và đội ngũ nhân lực(…)
   3. Thực trạng về quản lý cơ sở vật chất và thiết bị

Phần 3: Kết luận

Hơn 50 năm xây dựng và phát triển trường đại học xuất sắc đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó, là một trường đại học hang đầu ở Việt Nam về đào tạo các ngành nghề, cung cấp lực lượng nhân công chất lượng cho xã hội…

 

Bài 11: Sử dụng Style soạn thảo cuốn những điều cần biết\

Yêu cầu: Lấy dữ liệu từ cổng thông tin đào tạo của nhà trường\

 • Hoàn thiện cuốn “Những điều sinh viên chính quy cần biết ” có các mục từ 1- 4 như dưới đây:

 

 1. Giới thiệu về trường
 2. Hướng dẫn quy trình đào tạo
  1. Chương 1: Những quy định chung
  2. Chương 2: Tổ chức đào tạo
  3. Chương 3: Kiểm tra và thi học phần
  4. Chương 4: Xét và công nhận tốt nghiệp
   1. Thực tập cuối khóa
   2. Chấm đồ án, khóa luận
   3. Điều kiện tốt nghiệp
   4. Cấp bằng tốt nghiệp
 3. Khung chương trình cử nhân ngoại ngữ (định hướng nghiệp vụ phiên dịch)
 4. Khung chương trình cử nhân( định hướng nghiệp vụ giảng dạy)

 

 

 

 • Nhập và định dạng đầy đủ dữ liệu theo các mục yêu cầu trên
 • Sử dụng style để soạn thảo, tọa mục lục tự động, Trình bày đẹp, tạo bìa cuốn sách

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC

---------------

 

 

NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN

 CHÍNH QUY CẦN BIẾT

 

 

 

 

Hồ Chí Minh, năm 2019

 

Bài 12: Sử dụng tasb để soạn thảo văn bản sau:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH XUẤT SẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC

CHỨNG NHẬN

Anh/ Chị:..........................................................................................................................................

Sinh ngày: ...................................................... Nơi sinh....................................................................

Mã số sinh viên:................................................................................................................................

Đang học kỳ/ học phần:....................................................................................................................

Tại lớp: ................................................. Khoa:..................................................................................

Hệ đào tọa:........................................................................................................................................

Giấy này dung để:

Làm vé xe bus1................................ Xin việc làm1...................... Vay vốn NH Khác...............

 

(Giấy này có giá trị đến ngày ............. tháng .............. năm.................. )

 

Trưởng khoa

HCN\M, ngày….. tháng….. năm…..

TL.Hiệu trưởng

 

Bài 13: Sử dụng Tab để soạn thảo văn bản sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH XẤT SẮC                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:              - Thầy hiệu trưởng

Đồng kính gửi:     - Ban chủ nhiệm Khoa CNTT

                                - Phòng đào tạo           

Tên em là:.................................................................................................................

Sinh ngày: ............................................................... Nơi sinh

Tại lớp: Khoa...........................................................

Hệ đào tạo:.................................................................................................

Vì lý do:................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Em xin được bảo lưu kết quả học tập từ............đến..................................................

Em cam đoan việc bảo lưu kết quả học tập và tạm ngừng học tập là hoàn toàn chính đáng, và gửi kèm theo đơn này các giấy tờ sau đây để minh chứng:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Em cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà trường về chế độ bảo lưu và nhập học đúng thời hạn cho phép

Kính đề nghị được giải quyết

Em xin chân thành cảm ơn.

                                                                                    Hà Nội, Ngày........ tháng.......... năm.......

Ý KIẾN CỦA BCN KHOA                                                NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                    Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CHƯƠNG 3: TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRONG CỘT VÀ BẢNG

Bài 16: Sử dụng Colums và Drop Cap để soạn thảo văn bản như sau:

 

N

am quốc sơn hà

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

S

ông núi nước Nam

Sông núi nước Nam vua Nam ở,

Rành rành định phận tại sách Trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

Phiên âm Hán _ Việt:

N

am quốc sơn hà

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Hoàng Thiên dĩ định tại Thiên thư

Như hà Bắc lỗ lai xân phậm

Bạch nhận Thiên hành phá trúc dư

Bản dịch thơ

Sông núi nước Nam

Sông núi nước Nam, vua Nam ngự

Sách trời định phận rõ non song

Cớ sao giặc bắc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam – thời đó gọi là tĩnh Hải quân và chưa có quốc hiệu chính thức – do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả, nhân dân Việt nam giành thắng lợi. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam. Trận Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam vì nó đã giúp chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ cho Việt Nam. Chiến thắng Bạch Đăng có thể coi trận chung kết toàn thắng của dân tộc Việt

 

Định nghĩa các môn học

Toán học

Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích Các bạn sẽ được học 1+1=2, điều mà một vài năm sau người ta nói lại 1+1=10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dung đến máy tính bỏ túi khi đi chợ

Vật lý

Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một ….đường ray Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hỏa

Hóa học

Môn học phải nghi nhớ những câu trả lời đúng và các bài thí nhiệm, Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuẩy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm

 

Sinh học

Môn học nghiên cứu ruổi giấ và một số vật nuôi trong nhà khác, Tuy nhiên nếu ta hỉu một người lớn rằng “làm sao để có em bé” thế nào ta cũng được câu trả lời “ có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ”

Địa lý

Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra Châu Mỹ trên bản đồ thế giới, Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbis chưa tìm ra Châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả

Lịch sử

Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lậ đổ một ông vua nào đó.

http://Bai-tap-tin-hoc-vp

Chia sẻ