Giáo trình Excel cơ bản

CÁC HÀM EXCEL CƠ BẢN

 1. Hàm ngày tháng
 1. Year, month,day
 2. Date
 3. Now hiển thị thời gian hệ thống
 4. Hour, minute, second
 5. Time
 6. Dateif
 7. Text
 8. Networkdays tính số ngày làm việc
 9. Eomnth
 1. Hàm đếm và tính tổng
 1. Hàm đếm COUNT
 2. Hàm đếm  COUNTIF với điều kiện cụ thể
 3. Hàm đếm COUNTIFD với nhiều điều kiện
 4. Hàm tính tổng SUM
 5. Hàm tính tổng SUMIF có điều kiện
 6. Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE
 7. Xếp hạng Rank
 8. Hàm đếm ô trống COUNTBLANK
 9. Hàm đếm ô trống COUNTA
 10. Hàm tính tổng giá tiền sản phẩm SUMPRODUCT
 11. Hàm MIN, MAX
 12. Lấy số nguyên Int, lấy số dư (mod)
 1. Hàm logic
 1. Hàm if

a.1. Các hàm if thường gặp

- Lập công thức cho cột thưởng, với mức thưởng được ấn định như sau:                  

           Nếu số ngày công >=25: Thưởng 20%* Lương Tháng                                      

           Nếu số ngày công >=22: Thưởng 10%* Lương Tháng                                      

           Nếu số ngày công <22 :Không Thưởng                                                   

HD: Dùng hàm if(số ngày công > 25,25%*Lương tháng,if(…))

=IF(E8>=25,20%*F8,IF(E8>=22,10%*F8,0))

a.2. Xếp Loại. Nếu Điểm Trung Bình (ĐTB) >=8 xếp "Giỏi", nếu 8>ĐTB>=6 "Khá",nếu 6>ĐTB>= "TB", Nếu 5>ĐTB xếp "Yếu"

=IF(F8>=8,"gioi",IF(F8>=6,"kha",IF(F8>=5,"Trungbinh","yeu")))

a.2.3 Thêm cột THÀNH TIỀN, và tính cột này dựa vào :                                                                

Thành Tiền = (Số Tuần ở * ĐƠN GIÁ Tuần) +(Số ngày lẻ ở  * Đơn giá ngày)                                                                   

Tuy nhiên, nếu ( số ngày lẻ ở * đơn giá ngày) > Đơn giá tùần thì lấy đơn giá tuần                                                              

 

=(F8*G9)+IF((H8*I8)>G8,G8,H8*I8)

 

                                                          

 1. Hàm and
 2. Hàm or
 3. Hàm if lồng nhau
 1. Làm việc với chuỗi văn bản
 1. Hàm left
 2. Hàm right
 3. Hàm mid
 4. Hàm len
 5. Hàm find
 6. Hàm substitute thay thế văn bản
 7. Hàm cắt khoảng trống trim
 8. Hàm lower, upper, proper để chuyển đổi chữ hoa chữ thường
 9. Hàm exact để so sánh hai cột
 10. Hàm concatenate kết hợp nội dung
 1. Hàm tra cứu và tham chiếu
 1. Hàm dò tìm Vlookup dò tìm theo cột
 2. Hàm tìm hlookup dò tìm theo hang
 3. Hàm match tìm số thứ tự của 1 giá trị cho trước trong một danh sách

Cú pháp = Match (Giá trị cho trước, Vùng tìm kiếm, kiểu tìm kiếm)

= Match (“VĨNH”, B5:B11,0)

 1. Hàm index
 2. Hàm choose

Giáo trình Excel: http://giao-trinh-excel

Chia sẻ