Học thiết kế Card Visit bằng illustrator

Tự thiết kế card visit đẹp bằng công cụ thiết kế Photoshop, illustrator, với nhiều mẫu danh thiếp đẹp và kích thước chuẩn để lựa chọn.

Mẫu thiết kế 

Mẫu thiết kế

Mẫu thiết kế

 

Chia sẻ